Page 2 - Julklappar vid Hovet
P. 2

Julklapparna vid hofvet.


       Den kungliga familjens medlemmar intogo julaftonen hos

       konungen och drottningen, hvarefter utdelningen af julklappar
       försiggick i ”Hvita hafvet”.
       I fonden af den stora praktsalen stodo tre julgranar, riktiga
       jättar, behängda med allehanda lockande saker, och hvilkas
       glitter och guld skimrade i de tusentals ljus, som tindrade och

       gåfvå en glad julstämning.
       Längs salens väggar funnos 24 granar, icke fullt så jättelika, och
       alla behängda med ljus, festoner af papper i väl alla färger och

       annat vackert.
       Ordnade i grupper voro här samlade hvar och en af den kungliga
       hemmavarande familjens julklappar, hvilka voro både vackra och
       smakfulla och i så stor mängd, att det behöfdes dagar för att gå

       igenom den rikhaltiga samlingen. De flesta sakerna voro af
       inhemsk tillverkning, en del köpta i Norge och en del, skänkerna
       från kungliga familjen i Danmark, från detta land.
       Vi meddela här en uppgift å de mera betydande julklappar,

       som förärades.
   1   2   3   4   5   6   7