tegsbron umeå teg

 

Konungens Befallningshafvandes i Westerbottens län resolution uppå den af Direktionen för brobyggnaden öfver Umeå elf emellan Teg och Umeå stad härstädes gjorda ansökning att som Distriktschefen, Majoren och Riddaren G. Lindeqvist uti en till Direktionen ställd, ansökningen i afskrift bifogad skrifvelse på gifven anledning förklarat att bron till följd af röta i trävirket icke längre vore hållbar för den belastning, för hvilken landsvägsbro måste kunna utsättas, men dock icke vore af den dåliga beskaffenhet att den fortfarande kunde tillsvidare användas, såvida den icke utsättes för starkare belastning än den vanligen förekommande, samt vissa af Majoren Lindeqvist uppgiftene försiktighetsmått iaktoges; det måtte alltså Konungens Befallningshafvande dels meddela förbud vid lämpligt vite för trafikerande öfver bron att icke mera än ett åkdon i sender finge befinna sig på ett mellan två pelare befintligt brospann, dels upplifva sin den 20 Maj 1881 gifna resolution i frågan om förbud för dans å bron med mera, dels ock förbjuda att bron finge passeras af annat än enstaka eller små grupper af fotgängare, hvilka i senare fallet borde gå i ojemn takt. Gifven å Landskansliet i Umeå den 19 Mars 1891.

---

Det här var den längsta mening jag någonsin har läst!

Konungens Befallningshafvande, (Länsstyrelsen) har tagit beslut i ärendet och nu kommer en nästan lika lång harang:

Konungens Befallningshafvande har tagit ärendet i öfvervägande; och pröfvar härigenom skäligt stadga ett vite af tio kronor, angifvarens ensak, hvartill den gör sig förfallen, hvilken dels antingen bidrager till densamma annat än ensam eller i smärre grupper i ojemn takt, eller på annat sätt förorsakar att brospannen komma i gungning eller värd rörelse; dels och åkande färdas öfver bron annat än i skridt eller som samtidigt med annan åkande passerar öfver ett mellan två pelare befintligt brospann; Börande denna resolution hvarannan söndag uppläsas i Umeå stads ock sockens kyrkor samt i stadens tidningar införas och vara anslagen på lämpliga ställen å eller invid bron, äfvensom å skjutsanstalterna i Stöcksjö, Brännland, Hissjön, Tafle och Umeå stad.

År och dag som ofvan

Axel Wästfelt.

---

Koncentrerat: Tegsbron håller på att ruttna sönder. Iakttag försiktighet vid överfart!