Kyrkskolan

kyrkskolan holmsund


Kyrkskolan innan renoveringen.

Holmsunds skolråd har beslutat att renovera och bygga om Kyrkskolan istället för att uppföra ett nytt skolhus.

Samhället växte och behovet av en större skola ansågs nödvändigt. Skolan uppfördes vid sekelskiftet och kom till en början att kallas Nya skolan då det redan fanns en skola alldeles i närheten vilken hade bekostats av familjen Dickson.

När familjen Dickson lämnade verksamheten i Holmsund övergick skolan i Holmsunds aktiebolags ägor. När Holmsunds församling bildades 1918 upprättades ett tioårskontrakt i vilket församlingen hyrde byggnaden av Holmsunds ab till en kostnad av 2,500 kr/år, inkl. ved och lyse. Det där med att lärarna åtnjöt fritt lyse var något som upprörde skärgårdsborna å det grövsta, men det är en annan historia.

När kontraktet var på väg att löpa ut var ingen av parterna intresserade av en förnyelse. Det beslöts att församlingen skulle köpa loss byggnaden inkl. tomtområde för 65,000 kr. att betalas under fem år.

De kommande ombyggnationerna innebär att skolan helt apteras till lärosalar. Den gamla skolan ändras till att enbart innehålla lärarbostäder.
På den nedre våningen kommer en folkskole- och en småskolärarinna samt kantorn att få sina bostäder.
Två folkskollärarinnor och en småskollärarinna flyttar in på den övre våningen.
Av de två trapptornen kommer endast det södra att behållas.

Efter ombyggnationerna kommer Kyrkskolan att på bottenvåningen innehålla fem lärosalar, tambour, två materielrum, ett biblioteksrum samt ett kök.

Den övre våningen kommer att bestå av två lärosalar, hall och kapprum en manlig och en kvinnlig slöjdsal. En samlingsal, rymmande 300 personer, där alla församlingens goda krafter skola ha sin hemvist. Kaminerna i varje lärosal byts ut till ett centralt varmvattensystem. Den nuvarande vaktmästarebostaden kommer inte att användas för sitt ändamål.

Vid den här tiden fanns i samhället inget utbyggt vatten- och avloppssystem därför fick vi leva med skithuset på skolgården i många år till.


Under många år i kommunens ägo har byggnaderna fått stå och förfalla. Varför skulle våra folkvalda satsa skattepengar på en gammal skola i Holmsund?
Antagligen är det bättre att pumpa in hundratals miljoner i skrytbyggen i Umeå.

Västerbottens museum har listat dessa byggnader i ett bevarandeförslag från 1983. När en byggnad klassas som bevarandevärd ställs vissa krav. Där sägs bl.a. att byggnadens karaktärsdrag, interiört och exteriört, ska tas tillvara.

kyrkskolan holmsund

Genom att täcka taket med presenningar kan vi se hur bevarandeprocessen påbörjats.


kyrkskolan holmsund

Mer än så blev det inte. Det var ju som sagt bara ett betydelselöst förslag. Förfallet ut- och invändigt tilläts fortsätta.
På senare tid har även ett konstnärskollektiv härjat i lokalerna vilket har lämnat sina spår. Utomhus kunde vi beskåda dessa i form av totempålar och annat tingeltangel på skolgården.

gamla skolan holmsund


Den gamla skolan.

Sedan många år tillbaka består Dicksons gamla skola i Holmsund enbart av lägenheter. Hyresgästerna behöver inte längre vara lärare eller lärarinnor!

lärarbostaden holmsund


Efter ett par ägarbyten är det otroligt glädjande att se hur fastigheten nu genomgår en yttre renovering av tak och sandblästring av fasaden.
Hur det ser ut interiört känner jag inte till. Finns något originalmaterial kvar? Golv, väggpaneler, dörrar? Jag skulle inte tro det. Efter 139 år har slitaget satt sina spår.

skolköket holmsund


I samband med Kyrkskolans uppförande byggdes även en fristående byggnad som bl.a. kom att innehålla en gymnastiksal samt ett skolkök. Den byggnaden genomgick en liknande fasadrenovering för något år sedan vilket till det yttre försatte den i nyskick.

Vi får hoppas att Kyrkskolans huvudbyggnad kommer att genomgå samma behandling.

Efter 57 år har jag ibland funderat på att ännu en gång få besöka de lokaler jag och många generationer Holmsundsbor tillbringade sin första skoltid i. Efter beskrivningar hur den nu ser ut invändigt har jag släppt den tanken. Det kanske är lika bra att bevara minnet av Kyrkskolan så som den en gång var.

kyrkskolan holmsund

Det finns mycket mer att berätta om Kyrkskolan, för att inte tala om skolväsendet i allmänhet.

* Varför fick inte en lärarinna vara gift?
En av förklaringarna var att så länge hon var ogift kunde hon lämna eleverna "sin ursprungliga moderskärlek."

* Misshandel av elever, även kallat aga.
Nödvändigt för att upprätthålla disciplinen ansåg lärarna.

* Sexualundervisningen.
En het fråga som diskuterats under många år. Ämnet är komplicerat då det inte längre enbart handlar om en sexuell läggning. HBTQIA+ - snart är hela alfabetet förbrukat.

* Fritt lyse för lärarna.
Förmånen retade upp skärgårdsborna. Länstyrelsen kom att avgöra frågan.


Jag kanske återkommer senare i ämnet.