Sistlidne söndag, på eftermiddagen, observerade Bredskärs lotsar en segelbåt, kommande från sjön och styrande kurs mot Petlandskär, men hunnen mellan Petlandskär och Bredskär möttes båten av en mängd drifis och snösörja, uti hwilken den blef fastsittande.
Under tiden tilltog wädret med nordlig storm och snötjocka, hwarigenom det blev omöjligt för Bredskärs lotsar att kunna arbeta sig ut till de nödställdas hjelp, helst den häftiga blåsten och starka strömsättningen förde ut i farleden en mängd is och sörja.
Båten som war bemannad med 9 menniskor, eller 3 män, hwaribland en 82-årig gubbe och en annan sådan om 65 år, 4 qwinnor och 2:ne minderåriga barn, alla från Wasa, stadda på resa till Nordmaling, för att söka arbete, fördes nu av isen mellan grunden till Obbolasten, der det lyckades för de nödställda att komma upp på denna klippa, men båten blef der genast söndertrasad. Mörkret hade då redan inträdt, så att det blef omöjligt för de arma menniskorna att genom någon signal gifwa sin svåra belägenhet tillkänna, utan måste tillbringa den långa vinternatten på den öde klippan under bar himmel i en köld, som uppgick, om wi ej missminna oss till 14 grader.

Om måndagsmorgonen, så snart tjockan skingrade sig, upptäckte lotsarna Bäckström, Bäckström äldre och Långström, att folk fanns på berörde klippa, hwarföre de genast begofwo sig ut med båt och lyckades, ehuru med stor ansträngning och under werklig lifsfara, arbeta sig genom ismassorna och uppnå stället samt berga de nio menniskorna, af hwilka twenne woro så förfrusna, att de icke förmådde gå, utan måste hasas ner i båten, från hwilken de sedermera wid framkomsten till Bredskär på en kälke måste af lotsarne transporteras upp till husen, der de, likasom öfrige nödställde, erhöllo all den omvårdnad, som der kunde lemnas dem och hwarifrån de sedermera fördes till Obbola by.

Det kan inte wara något twifwel underkastadt, att icke de nödställda, hwars lilla medhafwande matförråd redan ett dygn förut tagit slut, skulle utan lotsarnes hjelp gått en oundwiklig död till mötes.


Jag har besparat dig besväret med att läsa frakturstil!